Monoteletyzm czyli modernistyczny powrót dawnych błędów

Jak wiadomo nie od dziś w posoborowym światopoglądzie pojawiają się problemy dotyczące Bóstwa Jezusa. Począwszy od kategorycznych stwierdzeń że Jezus był i jest Żydem (nie tylko, jak powiada Pismo, że co do ciała pochodził z domu Izraela), przez wypowiedź Jana Pawła II na audiencji generalnej 7 grudnia 1988 roku wskazującą że dopiero wraz ze śmiercią na Krzyżu dusza Jezusa osiągnęła pełną tym razem nie łączność lecz pełną wizję uszczęśliwiającą Trójcy Św. por – https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1988/documents/hf_jp-ii_aud_19881207.html, którą Jan Paweł II powtórzył na audiencji 11 stycznia 1989 roku, wskazując że Chrystus “co do ciała [został] złożony w grobie lecz uwielbiony co do duszy dopuszczonej do pełni wizji uszczęśliwiającej Boga” – por.
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1989/documents/hf_jp-ii_aud_19890111.html po odmienianie przez wszystkie przypadki dni judaizmu i islamu tez Lumen gentium i Nostra Aetate że katolicy razem z muzułmanami [i żydami] adorują jednego Boga.

Jak donosi blog Rorate Coeli za włoską La Republicca – https://rorate-caeli.blogspot.com/2019/10/francis-to-favorite-journalist-jesus.html przyjaciel domu św. Marty, pan Eugeniusz Scalfari opublikował następujące wyznanie w przedmiocie wyznań O. jezuity z dalekiej Argentyny, który najwyraźniej nie chce być Wikariuszem Chrystusa:
“Ci, którzy jak to miało miejsce wiele razy ze mną, mieli szczęście spotkać się z nim i rozmawiać z nim w największej kulturalnej bliskości, wiedzą że papież Franciszek uważa Chrystusa za Jezusa z Nazaretu, człowieka, nie Boga wcielonego. Po wcieleniu Jezus przestaje być Bogiem i staje się człowiekiem aż do śmierci na krzyżu (…) Kiedy miałem okazję omawiać te wypowiedzi papież Franciszek powiedział mi: to dowód że Jezus z Nazaretu, gdy stał się człowiekiem, choć był człowiekiem wyjątkowych cnót, nie był wcale Bogiem.”

Co ciekawe, byłoby to podejście od przeciwnej strony niż sławni heretycy starożytności, tacy jak Eutyches, którzy utrzymywali że po Wcieleniu boska natura Chrystusa wchłonęła tę ludzką, podejście od strony “integralnego humanizmu” tj. że ludzka natura Jezusa po Wcieleniu pochłonęła naturę boską. Bóg w spotkaniu z człowiekiem znika i zostaje człowiek. Cóż – jakie czasy, takie też i błędy.

Sobór w Chalcedonie naucza:

“Zgodnie ze świętymi Ojcami, wszyscy jednomyślnie uczymy wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa, „we wszystkim nam podobny oprócz grzechu”, przed wiekami zrodzony z Ojca co do Boskości, w ostatnich czasach narodził się co do człowieczeństwa z Maryi Dziewicy, Matki Bożej, dla nas i dla naszego zbawienia. Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączania. Nigdy nie zanikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale zostały zachowane cechy właściwe obu natur, które się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i jedną hipostazę. Nie wolno dzielić Go na dwie osoby ani rozróżniać w Nim dwóch osób, ponieważ jeden i ten sam jest Syn, Jednorodzony, Bóg, Słowo i Pan Jezus Chrystus, zgodnie z tym, co niegdyś głosili o Nim Prorocy, o czym sam Jezus Chrystus nas pouczył i co przekazał nam Symbol Ojców.
Rozporządziliśmy to z całą starannością i dokładnością, przeto święty i ekumeniczny synod określił, że nie wolno nikomu innej Wiary głosić, spisywać, formułować, myśleć lub innych nauczać. Co się tyczy tych, którzy ośmielają się inną Wiarę układać bądź nauczać i głosić albo przekazywać inny symbol pragnącym z pogaństwa, judaizmu czy jakiejkolwiek innej herezji nawrócić się ku prawdziwemu poznaniu — jeśli są biskupami albo duchownymi, należy ich wykluczyć: biskupów z episkopatu, duchownych ze stanu duchownego, a jeśli są mnichami lub osobami świeckimi, mają być wyłączeni ze społeczności wiernych”

Sobór Konstantynopolitański III naucza:

“Zgodnie z nauczaniem świętych Ojców przepowiadamy w Nim, dwa odnoszące się do natur chcenia, inaczej dwie wole, oraz dwa odnoszące się do natur działania: bez podzielenia, bez zmiany, bez podziału i bez zmieszania. Te dwie wynikające z natur wole w żadnym przypadku nie są sobie przeciwne, jak twierdzili bezbożni heretycy, lecz Jego wola ludzka, nie sprzeciwiając się ani nie walcząc, idzie za, a raczej jest posłuszna Jego Bożej i wszechmocnej woli. Należało bowiem — według mądrego Atanazego — żeby wola ciała działała oraz była posłuszna woli Bożej. Albowiem jak Jego ciało nazywa się i jest ciałem Boga-Słowa, tak i Jego wola wynikająca z natury cielesnej nazywa się i jest własną wolą Boga-Słowa, jak On sam powiada: „Zstąpiłem z nieba nie po to, abym pełnił Moją wolę, ale wolę Ojca, który mnie posłał”, nazywając wolę swego ciała własną, bo i ciało stało się Jego własnym ciałem. Jak bowiem Jego najświętsze, niepokalane i ożywione duszą ciało nie przestało istnieć z powodu przebóstwienia, lecz pozostało w swoich własnych granicach oraz w swoim własnym porządku [istnienia], tak samo Jego przebóstwiona ludzka wola nie przestała istnieć, a raczej została nawet wybawiona, według Grzegorza Teologa, który mówi: „Albowiem Jego chcenie, ujmowane w odniesieniu do Zbawiciela, nie jest przeciwne Bogu, będąc całe przebóstwione”.
Dwa działania — odnoszące się do natur, to znaczy działanie Boskie i działanie ludzkie — bez podzielenia, bez zmiany, bez podziału i bez zmieszania, wielbimy w tym samym Panu naszym Jezusie Chrystusie, naszym prawdziwym Bogu, zgodnie z bardzo wyraźnym stwierdzeniem natchnionego przez Boga Leona: „Każda z dwóch form we wzajemnym połączeniu wykonuje to, co do niej należy: Słowo czyni to, co należy do Słowa, ciało zaś to, co należy do ciała”. Nie zgodzimy się przecież na jedno opierające się na naturze działanie Boga i stworzenia, ażebyśmy ani nie wywyższyli rzeczy uczynionych do [poziomu] istoty Bożej, ani nadzwyczajności natury Bożej nie obniżyli do poziomu właściwego dla stworzeń. Uznajemy, że jeden i ten sam [Chrystus] czynił cuda i znosił cierpienia, stosownie do właściwości jednej i drugiej natury, z których jest złożony i w których istnieje, jak to wyraził Boży Cyryl.
Pod każdym względem zachowujemy to, co jest «bez pomieszania» i «bez podzielenia», i wszystko to ogłaszamy w zwięzłym streszczeniu: Wierzymy, że Jeden z Trójcy Świętej, nasz Pan Jezus Chrystus, jest po Wcieleniu naszym prawdziwym Bogiem. Dlatego utrzymujemy, że Jego dwie natury jaśnieją w Jego jednej hipostazie. W niej to podczas całego swego przebywania w ekonomii [wcielenia] wykazał, że czynił cuda i znosił cierpienia nie pozornie, ale prawdziwie; z powodu różnicy natur w jednej i w tej samej hipostazie, rozpoznawanej wówczas, gdy obie „we wzajemnym połączeniu” [łac. dodaje: nie rozdzielone i nie zmieszane], chcą i wykonują to, co każdej jest właściwe. Z tej racji wielbimy dwie wole i działania odnoszące się do natur, razem dążące do zbawienia rodzaju ludzkiego.
Pod każdym względem ustaliliśmy to z wszelką dokładnością i starannością oraz rozporządzamy, że nikomu nie wolno głosić innej wiary, ani spisywać, układać, zamyślać ani innych nauczać. Ci zaś, którzy ośmieliliby się układać lub otwarcie wypowiadać inną Wiarę albo nauczać lub przekazywać inny symbol pragnącym z pogaństwa, z judaizmu albo z jakiejkolwiek herezji nawrócić się ku poznaniu prawdy, albo [ośmieliliby się] wynajdować nowe głosy, czyli wyrażenia, i wprowadzać je w celu zniszczenia określeń przez nas teraz ustanowionych — jeśli są biskupami lub duchownymi, zostają pozbawieni: biskup godności biskupa, a duchowny godności duchownego; jeśli zaś są to mnisi lub osoby świeckie, mają być wyłączeni ze społeczności wiernych.”

podobne tematy

R. de Mattei: Honoriusz I – kontrowersyjna sprawa papieża heretyka

Św. Leon Wielki – krótki życiorys (1)

This entry was posted in herezje, Jan Paweł II, Rewolucja SW II. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.