Modernizm i indyferentyzm po polsku

Abp Wojciech Polak aktywnie sprzyja herezjom (i bynajmniej nie chodzi o nacjonalizm, który wedle błądzącego ks. Prymasa, jest herezją) – i dotyczy to nie tylko wejścia Księdza Arcybiskupa wraz z pseudo-biskupkami luterskimi do honorowego komitetu celebrowania buntu potępionego Lutra (por. np. Komitet honorowy hucznych obchodów rocznicy herezji ), ale również aktywne promowanie judaizacji chrześcijaństwa i jego intoksykacji indyferentyzmem oraz ideologiami talmudycznymi.
W szczególności ks. Prymas aktywnie promuje, wbrew Pismu i Magisterium Kościoła, tzw. dni judaizmu w kościołach, w całej Polsce. Jak powiedział ks. Polak:
“Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Jest to też okazja, jak podkreśla Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki, do wyjaśniania wiernym tragedii zagłady Żydów i ukazywania antysemityzmu jako grzechu”.
dzieje.pl/…/prymas-dzien-ju…
Jedno krótkie zdanie i cały wóz błędów:

1) Wpuszczanie do kościołów współczesnej nam synagogi, opartej na negacji Chrystusa i chrześcijaństwa, nie jest pomocą w odkrywaniu korzeni chrześcijaństwa. Przeciwnie, jest zacieraniem tychże korzeni:

i) korzeniem, a właściwie kamieniem węgielnym Kościoła jest Jezus Chrystus, który mówi o odrzucających ten kamień tak:
– “Kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go” (Mt 21, 42-44, Łk 20, 17-18)
“Kto Mną gardzi, gardzi tym który Mnie posłał” (Łk 10, 16)
– “Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mt 16,16)
– “To plemię jest plemieniem przewrotnym. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz” (Łk 11, 29-32)
– “Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki” (J 3, 18-19)
– “Kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży” (J 3, 36)
– “Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał” (J 5, 23)
– “Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM pomrzecie w grzechach swoich” (J 8, 24)
– “Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego” (J 12, 48)

ii) Jezus Chrystus mówi że żydzi, odrzucając Go, odrzucają całą tradycję mozaistyczną:
“Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli” (J 5, 45-46)

iii) Jezus Chrystus głosił Ewangelię przede wszystkim do Żydów – owiec z domu Izraela (por. np. Mt 15,24). Jak powiedział o Żydach “Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi” (J 15, 22-23).
Część z Żydów posłuchała Jego nauki i powyższych napomnień. Tych, czcimy jako świętych apostołów, uczniów i wyznawców. Reszta Chrystusa odrzuciła i została, jak naucza św. Paweł odcięta od korzenia: “Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. (…) A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni.” (Rz 11, 19-23). Talmudyzm to odcięte gałęzie, które zorganizowały się po upadku świątyni w nową religię – religię przetrwania, zaprzeczającą Staremu Testamentowi (np. męczeństwo Eleazara z Księgi Machabeuszy – pragmatyzm marranos i innych pseudo-konwertytów). Jak wskazuje św. Paweł warunkiem ponownego wszczepienia jest – zaprzestanie trwania w wiarołomstwie, niewierze. Kwestia iż wezwania i dary Boże są nieodwołalne, a zatem Bóg dalej kieruje do żydów wezwanie Nowego Przymierza, nie usuwa, po stronie żydowskiej, konieczności dobrowolnego przyjęcia tych darów (każda bowiem darowizna składa się z aktu woli darczyńcy i aktu woli jej przyjęcia przez obdarowanego). Posoborowi luminarze powyższej prostej kwestii albo nie rozumieją, albo zatykają sobie uszy. Stają się przy tym podobni do Lutra, który powyrywał z kontekstu fragmenty Pisma św. (zwłaszcza z listów Pawłowych, np. w kwestii celibatu – “biskup mężem jednej żony” – 1 Tm 3,2, pomijając że w innym miejscu św. Paweł wynosi czystość do rangi wyższej niż życie małżeńskie – 1 Kor 7,32), to jest tworzą nową ideologię, sprzeczną z Pismem i Tradycją.

iv) Jezus Chrystus głosił Żydom: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). Św. Paweł upominał: “Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka” (Rz 1,16) Nie ma innej drogi zbawienia równoległej, dla Żydów i nie-żydów, choćby ją pięknie lecz fałszywie nazwać dla niepoznaki “kroczenie razem w celu budowy tikkun olam” Nie ma “plemiennego” usprawiedliwienia bez: a) wiary w Chrystusa, b) uczynków, co wielokrotnie podkreślał Kościół w swoim Magisterium (por. m.in. Sobór Trydencki i Florencki).

v) Co do wspólnych modlitw z heretykami protestanckimi (bo o wspólnych modlitwach z żydami i mahometanami wówczas Papieżowi się nie śniło) wypowiedziało się Magisterium Kościoła (np. Mortalium animos), wypowiedzieli się również pasterze apostolscy Kościoła, głosząc przeciw tzw. judaizantom, między innymi:
– “Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów” (2 J, 9-11),
– “Żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca” (1 J 2, 22-23)
– “Na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę (…) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.” (Ga 2,4.15-16),
– “Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców! My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,2-3),
– “Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych co idą na zatracenie” (1 Kor 1,18)
– “Dlatego też karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy” (Tt 1, 10-11, 13-14)
– “Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności.” (Hbr 7, 17-18)
– “Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan. (…)Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.” (Hbr 8, 6-9,13)

vi) Jak zauważa bp Ryś – jeden z czołowych hunwejbinów judaizacji i indyferentyzacji Kościoła – przełomem w relacjach Kościół – Synagoga była wizyta Jana Pawła II w synagodze rzymskiej. Wcześniej Wikariusze Chrystusa wybierali się tam po to aby powiedzieć – w odniesieniu do Tory – “czytacie a nie rozumiecie” (por. biskup-rys.pl/…/bgr-20150126-po… ). Powyższe katolickie stwierdzenie było głęboko zakorzenienie nie tylko w Ewangelii, ale również listach apostolskich, w których św. Paweł napomina:
“Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada” (2 Kor 3, 14-16)

2) Kościół jako doskonała wspólnota niedoskonałych wiernych, połączonych prawdziwą Wiarą i świętymi sakramentami nie potrzebuje odkrywać swoich korzeni. Stanowią one Tradycję – depozyt Wiary, którego znajomość Kościół zgłębia od ponad 2000 lat. Kościół jest depozytariuszem pełni Objawienia Bożego. Dlatego oczywiście błędna jest teza Franciszka w Evangelii Gaudium (247) że Kościół może ubogacać się poprzez przyjmowanie wartości Synagogi (judaizmu talmudycznego).

3) Sformułowanie “posoborowe wyjaśnianie tekstów Pisma Świętego” w ustach abp Polaka zakłada istotną zmianę wykładni Pisma św. w porównaniu z wyjaśnianiem “przedsoborowym” to jest w istocie Tradycją przekazywaną w Kościele przez ponad 19 stuleci.

4) Abp Polak wskazuje że “interpretacja antyjudaistyczna” Pisma Św. w przeszłości była zła – jeżeli poprzez judaizm, tak jak organizatorzy dni judaizmu rozumiemy judaizm rabiniczny, to jest talmudyzm, to jedynym właściwym odczytaniem Pisma św. jest odczytanie “antyjudaistyczne”, jako opozycja do tych, którzy nie uznają Syna. Ponadto, jest to manipulacja językiem i niejako odwrócenie pojęć, albowiem to Synagoga talmudyczna powstała i ewoluowała jako “antychrześcijaństwo” – odrzucenie Słowa – Syna i Jego zbawczej funkcji mesjańskiej we Wcieleniu. To zatem Talmud jest antychrześcijański, a nie Tradycja katolicka “antyjudaistyczna”. Znaczące w wypowiedzi abp Polaka jest również manipulacyjne połączenie antyjudaizmu z antysemityzmem.

5) “Wyjaśnianie wiernym tragedii zagłady Żydów” w miejscach kultu Chrystusa – Słowa zakłada zaiste na tworzenie nowej religii, wpisującej się w para-religię holocaustu. Kościół Boży nie jest miejscem na spotkania z “antychrystami”, jak ich nazywa Jan – apostoł miłości, ulubiony ponoć przez rewolucję w Tiarze Mitrze i Kapie – w wydaniu dawnym (por. np. “romantyczne” dzieła Słowackiego o Kościele) i obecnym, posoborowym. Miejsce na wykłady historyczne, nie związane z kwestiami wiary i moralności, jest na uczelniach i sympozjach naukowych, o czym koncertujący w kościołach hierarchowie modernistyczni zapomnieli.

6) Podobnie, “ukazywanie antysemityzmu jako grzechu” – zwłaszcza przed jego precyzyjnym, poprawnym zdefiniowaniem oraz z przemilczeniem jednoczesnym innych anty-narodowościowych grzechów jest swoistym kuriozum, tym bardziej w ustach abp Polaka, z uwagi na jego anty-nacjonalistyczne wypowiedzi w kontekście narodu polskiego.

7) Akceptacja dni Synagogi w kościołach jest możliwa jedynie przy przyjęciu modernistycznego, potępionego przez św. Piusa X (Pascendi Dominici Gregis 14) założenia że ktokolwiek osiągnie doświadczenie religijne Boga staje się prawdziwie wierzącym oraz milczącej akceptacji indyferentyzmu, tak typowego dla ducha czasów, zresztą nie od dziś. Już św. Pius X w encyklice Iucunda sane ostrzegał przed wpuszczeniem ówczesnego świata do Kościoła albowiem “świat (…) czyha wręcz na sam pień główny, którym jest Kościół, usiłując pozbawić go życiodajnych soków, aby i drzewo tym pewniej runęło, nie puszczając więcej żadnego kiełku” www.rodzinakatolicka.pl/…/11578-w-pius-x-…
I dalej, antycypując Asyże, dni judaizmu i islamu, organizowane dziś w imię światowego “pokoju i bezpieczeństwa” (por. 1 Tes 5,3), ten wielki Papież napominał: “Mylą się także bardzo ci, którzy działając na rzecz dobrobytu społecznego – szczególnie gdy idzie o pomoc warstwom ludowym – dbają przede wszystkim o to, co dotyczy potrzeb cielesnych, zapominając o potrzebach duchowych i o wielkiej doniosłości obowiązku życia chrześcijańskiego. Czasami nawet nie wstydzą się oni jakby zasłoną zakrywać najważniejszych przepisów Ewangelii – z obawy, aby nie traciły one posłuchu, a może nawet nie zostały zupełnie porzucone. Zapewne, gdy będzie szło o oświecanie ludzi wrogich naszym naukom i zupełnie dalekich od Boga, roztropność może pozwolić na działanie stopniowe. „Jeżeli trzeba wyciąć rany, należy je najpierw ostrożnie wyczuć”. A jednak brać takie postępowanie za ogólną i stałą zasadę, to zamieniać uzasadnioną ostrożność na pewien rodzaj cielesnej roztropności, tym bardziej, że wówczas nie doceniałoby się łaski Bożej, udzielanej nie tylko z jednej strony kapłaństwu i jego pomocnikom, ale też z drugiej strony także wszystkim wiernym Chrystusowym, aby nasze słowa i czyny poruszały serca. Podobna roztropność obca była Grzegorzowi czy to w głoszeniu Ewangelii, czy to w innych wspaniałych działaniach dla ulżenia biedom ludzkim. On stale szedł śladami Apostołów, którzy już tego dnia, gdy rozchodzili się w świat, by głosić Chrystusa, mówili: „A my przepowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, żydom wprawdzie zgorszenie a Grekom głupstwo” (1 Kor 1, 23). (…) W zgorszeniu krzyża, jak niegdyś, tak i na przyszłość, spoczywa oręż najdzielniejszy; jak dawniej, tak i teraz – wciąż nasze będzie „w tym znaku zwycięstwo”.
A, widząc niebezpieczeństwo indyferentyzmu, w Acerbo nimis, przestrzegał: “bardzo wielka jest liczba i ciągle się powiększająca tych, którzy nie znają wcale religii albo którzy mają o wierze chrześcijańskiej takie tylko wiadomości, że wśród światła wiary katolickiej mogą żyć jako bałwochwalcy” + PIUS X – ACERBO NIMIS – O WYKŁADZIE NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Do powyższego przyczyniają się opisane wyżej wydarzenia organizowane przez współczesnych hierarchów w stopniu, za czasów św. Piusa X nie znanym.

Advertisements
This entry was posted in Rewolucja SW II. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s