Franciszkanie Niepokalanej – w odpowiedzi Vatican Insider

źródło: http://www.immacolata.com/index.php/en/35-apostolato/fi-news/230-vatican-insider-response

OFICJALNA NOTA z 03.08.2013 r. Odpowiedź na publikację Vatican Insider.

2 sierpnia 2013, strona internetowa vaticaninsider.lastampa.it opublikowała artykuł zatytułowany “Lombardi: dotyczy Mszy Łacińskiej; Papież nie pozostaje w sprzeczności z Ratzingerem”. Artykuł ten po przywołaniu oświadczeń Ojca Lombardi (…) zawiera oszczercze stwierdzenia pod adresem naszego Założyciela Ojca Stefano M. Manelliego, którym czujemy się w obowiązku zaprzeczyć. W tym samym artykule znalazły się także nieprawdziwe lub nieścisłe informacje, na które pragniemy zwrócić uwagę.

1) Odnośnie powołania zarządcy komisarycznego naszego Instytutu Ojców Franciszkanów Niepokalanej, anonimowy publicysta pisze:

“Decyzja Papieża Bergolgio – przeciw której powstały niektóre kręgi tradycjonalistyczne, i którą osoby religijne bezzwłocznie zaakceptowały – była motywowana tym, że założyciel i generalny przełożony Ojciec Stefano Manelli, nałożył na wszystkie wspólnoty Franciszkanów Niepokalanej obowiązek stosowania wyłącznie nadzwyczajnej formy liturgii, tzn. starego rytu”.

Fragment, który zaznaczyliśmy pogrubieniem jest całkowicie nieprawdziwy. Jest naszym obowiązkiem aby wyjaśnić, według naszej wiedzy i świadomości, że w rzeczywistości Ojciec Stefano nie tylko nigdy nie nałożył na wspólnoty Franciszkanów Niepokalanej nakazu stosowania (a tym bardziej wyłącznego używania) Vetus Ordo, ale nawet nigdy nie pragnął by stała się ona formą wyłączną, i dawał osobiście przykład, celebrując w różnych miejscach według jednego i drugiego Rytu.

Warto wiedzieć, że przed, w czasie i po apostolskiej wizytacji (lipiec 2012 – lipiec 2013), jak również obecnie, wyłącznie lub priorytetowo używa się w większości wspólnot Ojców Franciszkanów Niepokalanej Novus Ordo (Msza Święta i Brewiarz).

Ojciec Stefano Manelli, jako przełożony generalny, razem z radą generalną, zgodnie z prawem podjęli starania w celu upowszechniania Vetus Ordo, mając na uwadze Motu Proprio Summorum Pontificum (2007), a także pozostając w zgodzie z decyzjami kapituły generalnej z roku 2008 oraz instrukcją Universae Ecclesiae (2011). Listem, Prot. 77/2011, z dnia 21 listopada 2011, nasz Sekretarz Generalny, w imieniu naszej rady generalnej, wysłał wszystkim Domom Maryjnym (Fraterniom) pewne wskazówki (niewiążące!) dotyczące stosowania Vetus Ordo oraz równowagi między Vetus Ordo oraz Novus Ordo w naszych Wspólnotach i Instytucie. Po tym liście, różne wspólnoty w spokoju nadal dawały pierwszeństwo Vetus bądź Novus Ordo. Zatem nie było żadnego nakazu ze strony Ojca Manelliego.

Niektórzy Ojcowie, jednakże, kwestionowali powyższy list. Dlatego, zasięgnęliśmy opinii Papieskiej Komisji “Ecclesia Dei”, która reskryptem z dnia 14.04.2012 r., Prot. 39/2011L, uznała zgodność tego listu (Prot. 77/2011) i myślą Ojca Świętego Benedykta XVI, wyrażoną we wspomnianej powyżej instrukcji Universae Ecclesiae, pkt 8a.

2) Anonimowy publicysta Vatican Insider, w tym samym artykule, pisze także (nasze pogrubienie):
«Może on zostać przyjęty jako właściwy (a zatem wyłączny) ryt przez Religijne Instytuty i wspólnoty zakonne, które wracają do łączności z Rzymem po udziale w lefebrystowskiej schizmie, i które z tego powodu podlegają jurysdykcji Papieskiej Komisji Ecclesia Dei».

Odpowiadamy: należy wskazać, że w rzeczywistości, w duchu Motu Proprio Summorum Pontificum (pkt 3) oraz instrukcji Universae Ecclesiae (pkt 8a), Vetus Ordo jako właściwy ryt (stosowany wyłącznie albo nie, ale mający przynajmniej pierwszeństwo), może być stosowane także przez Religijne Wspólnoty nie zależące od  Papieskiej Komisji “Ecclesia Dei” i nie wywodzące się z lefebrystowskiej “schizmy”. Niemniej jednak, nie było nigdy intencją naszego Założyciela wprowadzać wyłączne stosowanie.

3) Anonimowy publicysta pisze ponadto (nasze pogrubienie):
“Franciszkanie Niepokalanej zostali natomiast założeni po Soborze, i, co więcej, badania  wśród zakonników pokazały, że większość z nich pragnie celebrować w rycie zwyczajnym”.

Odpowiadamy: okoliczność, że nasze zgromadzenie zostało założone po Soborze nie zabrania nam, Franciszkanom Niepokalanej przyjęcia czy uprzywilejowania Vetus Ordo. Ponadto,  Motu Proprio Summorum Pontificum (opublikowane po Soborze) jest adresowane również do Instytucji Życia Konsekrowanego (bez ograniczeń w zakresie daty założenia), co więcej, w pkt 8a instrukcji Universae Ecclesiae, wyjaśniono że Motu Proprio Summorum Pontificum ma na celu, przede wszystkim, of “zapewnienie wszystkim wiernym Rzymskiej Liturgii w Starszym Obrządku, uznawanym za cenny skarb, który należy zachowywać”. W pojęciu “wszystkim wiernym”, mieszczą się bez wątpienia instytucje religijne.

Jeżeli, pisząc o “większości”, anonimowy publicysta odwołuje się do danych cytowanych w artykule Alessandro Speciale z 30.07.2013, «Franciszek zatwierdza powołanie zarządcy komisarycznego do nadzoru Ojców Franciszkanów Niepokalanej», to jest: “w badaniu przeprowadzonym podczas wizytacji apostolskiej, znaczna większość członków zakonu wskazała, że nie zgadzają się z tym, by Stary Obrządek Łaciński stanowił wyłączną formę używaną przy odprawianiu mszy, ‘zwłaszcza w programach opieki duszpasterskiej we włoskich parafiach i na misjach’” [nieco zmieniliśmy tłumaczenie Vatican Insider], uważamy za konieczne podnieść, że te dane, jeśli są prawdziwe, nie potwierdzają niczego poza zgodnością intencji znacznej większości i naszego Założyciela w kwestii wyłączności obrządku.

W każdym wypadku, jeżeli “większość” braci [według naszej wiedzy, nie było przeprowadzane żadne badania wśród wszystkich członków Instytutu. Dlatego też, stwierdzenia oparte na badaniu jako wyrażającym wolę większości braci wydają się nam całkowicie bezpodstawne] preferuje odprawianie według Novus Ordo (Msza Święta i Brewiarz), może to nadal z łatwością czynić, jak było to dotychczas. Co więcej, Ojciec Manelli sam odprawia zazwyczaj według Novus Ordo (Mszę Świętą i Brewiarz).

*****
Podczas gdy pozostajemy posłuszni decyzjom Stolicy Apostolskiej, naszym obowiązkiem jest czynienie koniecznych wyjaśnień aby uniknąć: 1) potwarzy przeciwko naszemu Założycielowi, oraz 2) przeszkód w spokojnym przejściu przez obecny okres pod rządami zarządcy.

Korzystamy z okazji by wskazać, że jedynym oficjalnym rzecznikiem naszego Instytutu, zwłaszcza w tej, bardzo delikatnej sytuacji, pozostaje nasz Prokurator Generalny, Ojciec Alessandro Apollonio.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s