Refleksje 1 Kor 6,9

“A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi”. Rzekł Bóg do Noego: “To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi” (Rdz 9, 12-17).

Cytat, pozornie niezwiązany z tytułowym, połączył się z nim kontekstowo poprzez uporczywą kampanię adaptacji symboli do nie przystających z ich tradycyjnym znaczeniem celów. Eksponowanie tęczy jako symbolu ruchu promującego to, co Paweł Apostoł określił jako bezeceństwo, bezwstyd i zboczenie (Rz 1,25-28) spotkało się na warszawskim Placu Zbawiciela z przypomnieniem, poprzez cytat z Księgi Genesis, właściwego wymiaru tego znaku (za: wpolityce.pl). Ruchu wykorzystywanego dodajmy,  mówiąc klasykiem, przez “innych czynnych szatanów”, jako narzędzie służące do rozmontowywania cywilizacji chrześcijańskiej, stanowiącego na gruncie czysto polityczno-społecznym kolejny dowód fasadowości, a zatem iluzji systemu demokratycznego wobec skutecznego narzucania interesów mniejszości.

Przejmowanie symbolu tęczy zaczęło się mniej więcej podczas rewolucji seksualnej końca lat 60-tych. Powstał wtedy Rainbow Family – pacyfistyczno-hipisowski ruch kochających planetę Ziemię i pomieszanie kultur oraz religii. Pod koniec lat 70-tych na światowe wody wypłynął Tęczowy Wojownik Greenpeace’u, potem kolejne jednostki tej nazwy, aż w końcu do walki wyruszyły całe hordy Rainbow Warriors spod znaku tzw. LGBT (czego bynajmniej nie tłumaczą Logos Butchers). Z lat wcześniejszych można odnotować chwalony ponoć za formę i przekaz przez Franklina Roosevelta (za:) sowiecki film “Tęcza” z roku 1943, którego scenariusz stworzyła Wanda Wasilewska, a w którym tęcza jest znakiem zwycięstwa, także ideologiczno-moralnego, komunizmu nad faszyzmem. Co ciekawe jedna z bohaterek rodzi w stajni, a niewinne dziecię zostaje zabite przez złego nazistę, co stanowi kolejne echo nadawania chrześcijańskiej symbolice nowych, zgodnych z aktualną linią znaczeń. Bardziej znamienna dla obecnie wymuszanego na opinii publicznej znaczenia jest skandalizująca pozycja “Tęcza” autorstwa  LGBT Davida Herberta Lawrenca – tego od “Kochanka Pani Chatterley”. “Tęcza” została w roku 1915 za obsceniczność zakazana w sprzedaży w zjednoczonym królestwie, a jej egzemplarze skończyły na stosie.

Obecnie łuk tęczy coraz szerzej patronuje pełzającej rewolucji seksualnej stanowiącej wypaczenie przymierza z biblijnych ksiąg. “Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” – głosi Księga Kapłańska (Kpł 18,22, podobnie Kpł 20,13). Równie jednoznaczne stanowisko zajmują księgi Nowego Przymierza “dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi” – napiętnuje Paweł Apostoł we wspomnianym już liście do Rzymian. Mamy i powołany w tytule ustęp 1 Listu do Koryntian, tak chętnie cytowanego w zakresie hymnu o miłości, miłości niewynaturzonej. Ustęp ten piętnuje wyraźnie rozwiązłość i stosunki między mężczyznami jako jedne z głównych grzechów stanowiących przeszkodę wejścia do Królestwa Bożego. Jest to prostą konsekwencją wezwania do czynienia wszystkiego na chwałę Bożą (1 Kor 10, 31) oraz przestrogi przed źle pojętą wolnością. “Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” – zauważa Paweł – wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6, 12).

Również Piotr Apostoł przypomina, że wolność prawdziwa nie może stanowić usprawiedliwienia dla zła (1 P 2,6). Wskazuje jednocześnie, iż będą się dziwić tym, którzy nie płyną w tym samym prądzie rozpusty, i źle o nich mówić (1 P 4,4). Apostoł Paweł poucza dalej: “we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg” (Hbr 13,4). O wartości małżeństwa naucza sam Jezus (Mt 19,4-12, podobnie np. Mt 5,32, Łk 16,18): A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Uzasadnienie jest proste: “czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (…) dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. Bezżenność Jezus łączy albo z niezdatnością do małżeństwa albo z poświęceniem się dziełu królestwa niebieskiego: “nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!” Dlatego pojawiające się wśród kręgów sprzyjającym tzw. LGBT argumenty, że Jezus, sam pełen miłości, niejako milcząco, dopuszczał stosunki homoseksualne, a przestrogi z listów apostolskich są nadinterpretacją przez ich autorów Jego nauki są nieuzasadnione. Nierozumność wniosków bazujących na postrzeganiu Jezusa jako “przyjaciela celników i grzeszników” Jezus sam zwalczał (Łk 7,34), a odpuszczenie win wierzącym grzesznikom wiązał z nakazem: idź i nie grzesz więcej (J,8-11).

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s